Prestatieafspraken

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken.

In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Wij van HBZ overleggen daarom regelmatig onderling, met de corporatie en de gemeente Zederik. Dit vergt best wat inzicht in de materie en daarom laten we ons ook adviseren door externe deskundigen zoals de Woonbond.

Prestaties woningcorporatie op papier vastgelegd

Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met elkaar afspraken maken over zaken als:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van specifieke doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Deze onderwerpen zijn ook terug te vinden in het beleidsplan (‘woonvisie’) dat de gemeente opstelt.  Heeft de gemeente geen woonvisie, dan zijn prestatieafspraken niet verplicht.

Om goede afspraken met elkaar te kunnen maken, zijn corporaties verplicht om gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informatie te geven. Onder meer:

  • jaarrekening;
  • jaarverslag;
  • volkshuisvestelijk verslag;
  • overzicht van plannen (voor sloop, nieuwbouw etc.)

Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële mogelijkheden.

Minister controleert uitvoering prestatieafspraken

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie houden elkaar aan de gemaakte afspraken. Komen ze er onderling niet uit, dan kunnen ze naar de minister voor Wonen en Rijksdienst stappen. De minister controleert de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen.

Advertentie