Chronologie

Dit is een chronologisch verslag van onze bijeenkomsten in omgekeerde volgorde zodat het nieuwste item bovenaan staat.
Klik op de rood gekleurde hyperlinks in een verslag voor uitgebreidere informatie.


In 2022 zijn we weer verder gegaan met het overleg over de prestatieafspraken. Deze zijn meerjarig, daarom doen we niet steeds alles opnieuw wat we eerder deden. We monitoren de gedane afspraken en we hebben een aantal prioriteiten opgesteld.
We werden 07-03-2022 uitgenodigd bij wethouder Teus Verweij waar we een goede bijeenkomst hadden. We spraken af dat er 2 maal per jaar een ontmoeting met gemeente Vijfheerenlanden zal zijn. Er werden 3 topprioriteiten benoemd om al snel tastbaar resultaat te bereiken. We kwamen 20-04-2022, 06-07-2022 en 17-10-2022 met de 3 woningcorporaties (Vijfheerencorporaties) en gemeente Vijfheerenlanden bij elkaar om verder te werken aan goede afspraken.

22-12-2021 was het zover. De meerjarige prestatieafspraken en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn ondertekend. Vanwege Corona weer via Teams. Klik hier voor een verslag.

Na het afgebroken overleg van 20-10-2021 is er veel gebeurd. 17-11-2021 werden de besprekingen voor de prestatieafspraken opnieuw opgestart. Klik hier voor een verslag.

We hadden 20-10-2021 een vervolgoverleg over de prestatieafspraken. Een wezenlijk onderdeel van deze afspraken zijn de grondprijzen die gemeente Vijfheerenlanden wenst ta hanteren voor sociale woningbouw. Wij braken dit overleg af. Waarom? Klik hier voor een verslag.


Normaal hebben we rond maart/april altijd een evaluatiebijeenkomst maar deze kon geen doorgang vinden. Door Corona en andere zaken begonnen de besprekingen voor de prestatieafspraken 2022-2015 pas 04-10-2021 maar nu wel weer fysiek in Huis Het Bosch te Lexmond. Klik hier voor een verslag.


Net nadat we de prestatieafspraken van 2020 hadden afgesloten gingen we aan de slag voor 2021 en verder. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk meerjaren afspraken maken en die jaarlijks evalueren. Omdat er 3 corporaties zijn die allen hun eigen historie en werkgebied hebben is dat een lastige klus.
Wij hadden 25-01-2021 een digitaal startoverleg met de Vijfheerencorporaties, de Vijfheerenhuurders en gemeente Vijfheerenlanden.


In het najaar van 2020 kwamen we veelvuldig bijeen en hadden we ook op andere manieren contact. De (jaarlijkse) prestatieafspraken moesten worden opgesteld. Klik hier voor een verslag.We kwamen 15-09-2020 weer bij elkaar in Huis Het Bosch te Lexmond. De dagvoorzitter is nu Riky Bouman van De Woonbond. We hadden een zeer goede bijeenkomst en en zijn begonnen om goede werkafspraken voor de toekomst te maken en een aantal gemeentelijke onderwerpen te definiëren waar we ons als Vijfheerenhuurders mee gaan bezig houden.Om ons mooie Vijfheerenhuurders- initiatief weer vlot te trekken werd 13-02-2020 een nieuwe bijeenkomst gehouden in Huis het Bosch te Lexmond onder leiding van onafhankelijk voorzitter Angela van Velden. Hier zijn wat items uit het verleden besproken en is de blik weer op de toekomst gericht. Er komen immers veel zaken op ons af die Vijfheerenlanden-breed zijn.De volgende bijeenkomst was 24-10-2017 in Lexmond. Er was in de weken daarvoor hard gewerkt om een document op te stellen als zienswijze en voor een eventueel advies naar de corporatie als daarom wordt gevraagd. Er zijn nu 2 woningmarktregio’s U16 en Woongaard en dat mag niet als de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt gevormd. Er zal (door de minister) een keuze gemaakt moeten worden. De huurders uit Vianen hechten er zeer aan om bij U16 te blijven en de huurders uit Leerdam en Zederik kiezen voor Woongaard. Maar we weten nu wel goed van elkaar wat de voordelen en nadelen van een keuze kunnen zijn zodat we als huurdersorganisatie juist onze leden kunnen informeren en eventueel de corporatie kunnen adviseren.We werken verder onderling samen waar dit wenselijk is. Daarom kwamen we
19-09-2017  weer bij elkaar in Lexmond met als hoofdonderwerp woningmarktregio- en woonruimteverdeling. Daar werd door afgevaardigde dames van de 3 corporaties een uitgebreide en informatieve presentatie gegeven en hadden we nadien nog een overleg over deze lastige materie. Zie ook de nieuwsitems.
Daarna gingen de 3 huurdersorganisaties aan de slag met hun eigen bestuur, eventuele deelraden en hun achterban om zich deze ingewikkelde en ingrijpende materie eigen te maken en een oordeel te vormen.We hebben maandagavond 15-05-2017 in Lexmond onze eerste gezamenlijke bijeenkomst gehad. Bij deze bijeenkomst waren 11 personen aanwezig en het bleek zeer succesvol! We hebben onderling kennis gemaakt en veel zaken besproken. Zoals de samenwerking van de huurdersorganisaties met hun corporaties, de woningmarktregio’s, prestatiecontracten met de gemeenten, enzovoort.

Advertentie