Gemeenteraadsverkiezingen VHL 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad van Vijfheerenlanden (en andere gemeenten) gehouden. Met deze pagina willen wij je informeren wat er te kiezen valt over het onderwerp “wonen“. Dit is een belangrijk onderwerp voor huurders. Wij willen weten welke beloften worden gedaan en later beoordelen of ze worden nagekomen.

Veel mensen denken dat het geen nut heeft om te stemmen. Toch is dat niet waar: het maakt wel degelijk uit op welke partij je stemt. Er zijn vele redenen om op een bepaalde partij te stemmen, zoals religieuze of maatschappelijke redenen. Wij beperken ons als huurdersorganisaties op beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huurwoningen.

De meeste politieke partijen in Vijfheerenlanden zijn ook landelijk actief. De landelijke standpunten kunnen echt heel anders zijn dan de lokale standpunten. Iedere gemeente is immers anders. In de ene gemeente is bijvoorbeeld meer woningnood dan de andere. Ook de wachttijd op een sociale huurwoning kan zeer sterk per gemeente verschillen. Daarom zal het verkiezingsprogramma van een landelijke politieke partij inhoudelijk wat verschillen van een lokale partij. In het verkiezingsprogramma laat een partij zien wat hun plannen zijn voor de komende jaren. Het is daarom raadzaam om zo’n programma van de lokale partij te lezen voordat je op een partij gaat stemmen. Velen kiezen op een persoon. Het is beter om ook de inhoud het verkiezingsprogramma te betrekken in uw keuze voor een partij.

We bekeken daarbij of er voldoende raakvlakken zijn met de prestatieafspraken. Dit zijn afspraken die de huurdersorganisaties jaarlijks met de gemeente Vijfheerenlanden en de woningcorporaties maken. Één van onze speerpunten bij het maken van de prestatieafspraken is dat bij ieder nieuwbouwproject van meer van 10 woningen tenminste 30% van deze woningen sociale (huur)woningen zijn en 10% voor de middenhuur voor sociale grondprijzen. Het is voor de sociale volkshuisvesting belangrijk dat we voldoende van de uitgangspunten in de prestatieafspraken terug vinden in de verkiezingsprogramma’s!! Je kan dit zelf checken in de onderstaande verkiezingsprogramma’s die wij letterlijk hebben overgenomen.

Klik op de naam van een bovenstaande partij voor meer info van die partij over “wonen”. Als je op het logo van een partij klikt kom je op de website van die partij terecht.

Wij hielden een enquête over verschillende onderwerpen. Je antwoorden hielpen ons om de juiste beslissingen (namens jou) te nemen. De uitslagen staan hier.

.
Wonen: ruim baan voor starters, eenpersoonshuishoudens, doorstromers en senioren

 • Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. In samenspraak met de bewoners dient er voor elke dorp of wijk een plan te komen waarin wordt aangegeven welke woningbouwbehoefte er is en waar de meest geschikte plekken daarvoor zijn.
 • Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kleine kernen (Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, Hoef en Haag, Kedichem, Leerbroek, Nieuwland, Oosterwijk en Zijderveld), de verzorgingskernen (Ameide/Tienhoven/Sluis, Lexmond, Schoonrewoerd en Meerkerk) en de grote kernen Leerdam en Vianen. Elke verzorgingskern heeft een verzorgende functie naar dorpen eromheen. Deze kernen hebben in ieder geval een huisarts, een brede school, een sportaccommodatie, een dorpshuis of andere plek waar inwoners kunnen samenkomen en een adequaat winkelbestand op minimaal het huidige niveau.
 • Daar waar nodig voert de gemeente een actieve grondpolitiek.
 • In de toekomstige nieuwbouwplannen dient er voldoende ruimte vrij te zijn voor starters en éénpersoonshuishoudens om zich te kunnen vestigen in hun eigen dorp, kern of stad. Locaties die goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn of kunnen worden gemaakt, hebben de voorkeur.
 • Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen en kangoeroewoningen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Een zogenaamde Knarrenhof is een goed voorbeeld.
 • We maken flexibele woonvormen mogelijk. Deze woonvormen kunnen ingezet worden voor starters, maar ook voor andere doelgroepen (bijv. statushouders, daklozen en eenpersoonshuishoudens).
 • We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen.
 • De gemeente geeft bij de beoordeling van initiatieven niet alleen aan wat niet kan, maar geeft vooral aan wat wel kan en denkt mee.
 • We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de desbetreffende kern.
 • Bij nieuwe particulier koopwoningen geldt een bewoningsplicht voor de eerste 3 jaar.
 • In de prestatieafspraken die gemaakt worden met de woningcorporaties is aandacht voor middenhuur.
 • Het CDA vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen en initiatieven makkelijker en sneller opgepakt worden. Meer maatwerk te geven in plaats van afvinklijstjes, meer ruimte te geven aan bouwtechnische innovaties en minder angst voor precedenten.
 • Het CDA wil dat planontwikkelingen meer vanuit een totaalvisie op de omgeving tot stand komen. Wij zien de gemeente als bewaker van integraliteit ende gemeente pakt deze rol in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet.
 • Het woonbeleid dient gericht te zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk.
 • Het CDA wil onderzoeken of industrieterreinen en -gebouwen die tegen een woonwijk aan liggen of zijn aangebouwd te gebruiken zijn voor woningbouw (verbouwen naar appartementen).
 • Het CDA pleit voor een wethouder voor volkshuisvesting en woningbouw en voor een speciale ambtelijke groep gericht op het versnellen van woningbouw. De doelstelling van deze groep is om voor elke kern woningbouw te realiseren in de komende 4 jaar, passend bij elke kern.
 • De gemeente ontwikkelt op een proactieve manier plannen samen met (lokale/regionale) ontwikkelaars en woningcorporaties.

Terug

.
Wonen en bouwen in Vijfheerenlanden

Of je nu jong of oud bent, in het buitengebied of in het centrum van Leerdam of Vianen woont en meer of wat minder te besteden hebt, iedereen heeft behoefte aan een thuis. Goed wonen is in ons land echter niet vanzelfsprekend. Het verschil tussen mensen die een woning bezitten en zij die een woning zoeken is veel te groot geworden. Dat is voor de ChristenUnie onacceptabel. Wonen gaat namelijk over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over het zijn van een gemeenschap in een straat of buurt, in een wijk of dorp. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn, ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Ook meer creatieve woonvormen verdienen daarbij aandacht.

 • De ChristenUnie wil woningbouw bevorderen in alle dorpen en wijken, juist ook in de kleine kernen.
 • In de komende periode wordt onderzoek gedaan naar zelfbewoningsplicht van huizen om speculatie of investeringsdrang tegen te gaan.
 • De ChristenUnie is een voorstander van een woonvisie voor arbeidsmigranten. Hierbij dient ook gekeken te worden naar flexibele opties. Eventuele conflictsituaties tussen regulier woningzoekenden en arbeidsmigranten moeten benoemd worden met een mogelijke oplossing.
 • Samen met inwoners ontwikkelt de gemeente Vijfheerenlanden een visie op de uitbreiding van Leerdam (Broekgraaf-Noord) waarin een balans wordt gezocht tussen natuur, woningbouw en infrastructuur.
 • Vijfheerenlanden bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken.
 • Ouderen in een koopwoning moeten in de Vijfheerenlanden gebruik kunnen blijven maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen. Splitsing van woningen wordt bevorderd, als woningen te groot worden voor de bewoners.
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. (nul-op-de-meter).
 • De gemeente Vijfheerenlanden biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract. Dit zijn goede instrumenten om (door)starters in staat te stellen om tóch een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt.
 • Om investeringen in duurzaamheid in woningen te financieren wordt voor woningeigenaren in De Vijfheerenlanden de duurzaamheidslening beschikbaar gesteld.

Terug

.Wonen
Traditionele maatregelen blijken niet meer voldoende om voor iedereen een betaalbare woning te realiseren. D66 vindt daarom dat er op een creatieve manier gekeken dient te worden naar oplossingen om woningen betaalbaar te maken voor starters zonder dat dit leidt tot “scheefwonen” of stagnatie in de doorstroom. Hierbij blijven we wel oog houden voor het prachtige buitengebied, dat we ook groen willen houden.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?
Vijfheerenlanden biedt voor iedereen een goede basis om te leven en te werken. In alle dorpen en steden is behoefte aan nieuwbouw. De druk op de woningmarkt is hoog. Naast woningbouw zijn ook goede voorzieningen, zoals een school, een huisartsenpraktijk of een dorpshuis belangrijk; die houden een dorp of wijk leefbaar.

Hoe ziet D66 dat?
D66 Vijfheerenlanden is, net als iedereen, voorstander van het bouwen van voldoende nieuwe woningen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit, grondstoffenschaarste en luchtkwaliteit. We kunnen de steden vernieuwen met wijken waar mens en milieu beter van worden!

Mensen die in Vijfheerenlanden leven en opgroeien, moeten op een fijne manier kunnen wonen. Maar ook degenen die in de regio komen werken, voorzien we graag van aantrekkelijke mogelijkheden om in de buurt van hun arbeidsplaats te wonen en te leven. Er moet daarom aandacht zijn voor de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen voor verschillende leeftijden en sociale omstandigheden.

Hoe willen wij dat doen?
Wij willen dat er in al onze woonplaatsen huizen bij komen. In de kleinere dorpen om jongeren de mogelijkheid te bieden er te blijven wonen. In de grotere plaatsen gaat er tevens om tegemoet te komen aan de regionale behoefte. Een goede mix van verschillende type woningen zorgt ervoor dat mensen van jong tot oud in hun dorp blijven wonen en maakt een goede doorstroming mogelijk. Betaalbaarheid van woningen is een groot probleem.

D66 vindt dat er op een creatieve manier gekeken dient te worden naar oplossingen om woningen betaalbaar te maken voor starters zonder dat dit leidt tot “scheefwonen” of stagnatie in de doorstroom. Alleen de traditionele maatregelen blijken niet meer voldoende om dit te realiseren. Een methode die wij hiervoor graag willen onderzoeken is inkomensafhankelijke erfpacht welke bijvoorbeeld al succesvol wordt toegepast door de gemeente Zaanstad.

Samen met inwoners willen we kijken naar de behoefte aan voorzieningen en de mogelijkheden deze in het dorp te houden of te krijgen. We stellen heldere eisen en richtlijnen, zodat woningcorporaties en bouwers hun werk goed kunnen doen. Bij deze afspraken is er ook aandacht voor het stimuleren van doorstroming en eventueel voorkeursbeleid, om te voorkomen dat jongeren noodgedwongen uit de dorpen wegtrekken.

Daarbij gaat D66 Vijfheerenlanden ervan uit dat er zoveel mogelijk binnenstedelijk wordt gebouwd, zodat ons prachtige buitengebied ook groen buitengebied blijft. De gemeente stelt eisen aan of stimuleert verduurzamen. Denk daarbij aan het gebruik van biobased materialen, zoals hout. Ook kunnen we corporaties aanmoedigen zonnepanelen op daken leggen. Dit vanuit de gedachte dat de huurder daardoor een lagere stroomrekening heeft. Hiermee wordt dan vervolgens goodwill gecreëerd, waardoor bewoners ook zelf aan de slag willen met verduurzamen.

Terug

GroenLinks heeft geen paragraaf “Wonen” in haar verkiezingsprogramma. In deze delen van het programma staat iets over wonen/woningen:

Volkshuisvesting

GroenLinks stimuleert de bouw van duurzame, levensloopbestendige en energie neutrale woningen en de versnelde verduurzaming van bestaande woningen. De gemeente stimuleert en faciliteert de woningcorporaties om hier werk van te maken en helpt met het isoleren van bestaande sociale huurwoningen en het aanbrengen van zonnepanelen.

Om de huidige woningnood te verlichten, dienen er op korte termijn meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te worden gebouwd, vooral voor starters. Veel bestaande, goedkope koop- en huurwoningen komen niet vrij voor starters op de woningmarkt omdat de doorstroming volledig is gestremd. Om deze doorstroming op gang te brengen en meer aanbod voor starters op de woningmarkt te creëren, moeten er ook meer middeldure seniorenwoningen dichtbij voorzieningen en middeldure koopwoningen worden gebouwd.

Senioren zouden zo lang mogelijk zelfstandig in een door hen uitgekozen omgeving moeten kunnen wonen. GroenLinks Vijfheerenlanden is voorstander van “Hofjes”: kleinschalige complexen, waarin senioren samenwonen. Idealiter wonen hier niet alleen senioren maar bijvoorbeeld ook jongeren die zich nog geen eigen woning kunnen permitteren.

Het gemeentelijk toegezegde woningcontingent – het aantal woningen dat gebouwd mag worden – wordt in eerste instantie evenredig over alle kernen verdeeld. Het aantal te bouwen nieuwe woningen wordt verder afgestemd op het aantal benodigde sociale en betaalbare woningen per kern met een sterke voorkeur voor kleine projecten, liefst op initiatief van woningcorporaties of burgers.

Ruimte voor nieuwe woningen wordt vooral gezocht binnen bestaand dorps- en stadsgebied bijvoorbeeld via herbestemming van winkels, kantoren of bedrijven. Deze herbestemming kan ook in de huisvesting van asielzoekers voorzien. Woningbouw alleen als financieringsbron voor de gemeente of voor de winst van projectontwikkelaars wijst GroenLinks af.

De plannen voor verdere uitbreiding van Leerdam tussen Parallelweg en Schapendijkje moeten worden getoetst aan de lokale behoefte en dus niet aan de uitbreidingsbehoefte van de stad Utrecht.

Terug

Een fatsoenlijke, betaalbare en duurzame woning voor iedereen.
Onze idealen van een dak boven je hoofd, genoeg ruimte om in te leven en betaalbare woonlasten zijn daardoor voor lang niet iedereen in Vijfheerenlanden op dit moment haalbaar. Ook de Rijksoverheid erkent inmiddels de wooncrisis en heeft het doel om voor 2030 meer dan 800.000 woningen extra te bouwen.

Maar met bouwen, bouwen, bouwen alleen komt het einde aan deze wooncrisis niet in zicht. Het tekort zal blijven oplopen, als de markt niet wordt beteugeld en het algemeen belang van voldoende betaalbare en fatsoenlijke woningen boven het maximaal rendement voor een kleine groep vastgoedondernemers, beleggers en projectontwikkelaars wordt gesteld. Of om met de woorden van de vroegere Amsterdamse PvdA wethouder Jan Schaefer te stellen: in geouwehoer kan je niet wonen!

Het wordt tijd dat we de regie terugpakken, met maatschappelijke verantwoordelijke projectontwikkelaars samenwerken en de volkshuisvesting in ere herstellen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat er in onze gemeente voldoende betaalbare woningen worden gebouwd.

Onze keuzes:

Een krachtige gemeente is een sociaal diverse gemeente, waarin alle inkomensgroepen zijn vertegenwoordigd. We waken ervoor, dat er door het gebrek aan betaalbare woningen geen plaats meer is voor inwoners met lage en middeninkomens, en streven naar gemengde wijken en dorpen. Daarnaast houden we oog voor maatwerk in onze wijken en dorpen.

 • Met actief grondbeleid stimuleren we de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen en voorkomen we dat grond in handen valt van speculerende beleggers en projectontwikkelaars.
 • We leggen vast dat bij elk woningbouwproject (vanaf 10 woningen of meer) 30% sociaal, 10% middelduur en 10% sociale koop wordt gebouwd.
 • We leggen vast in de prestatieafspraken met woningcorporaties hoeveel sociale huurwoningen er de komende jaren gebouwd gaan worden én hoeveel er maximaal verkocht mogen worden. In een “doelgroepenverordening” leggen we vast dat de sociale en middeldure huurwoningen 25 jaar behouden blijven, zodat deze woningen voor langere tijd betaalbaar blijven.
 • We leggen in de prestatieafspraken met woningcorporaties ook onze ambitie vast dat we actief inzetten op doorstroom en hoe we dat willen doen. Een concreet voorbeeld hiervan is het project van groot naar beter. Dit is echter alleen van toepassing voor sociale huur, Scheefwonen wordt hierbij nog niet voldoende aangepakt.
 • We bevorderen de doorstroom uit sociale woningen. Het is essentieel om ook voldoende middeldure huurwoningen (€ 750-950 per maand) en goedkope en middeldure koop te realiseren. Hiervoor maken we bindende afspraken met institutionele beleggers.
 • We bevorderen de doorstroom van een- en tweepersoonshuishoudens uit eengezinswoningen door hen voorrang te verlenen bij de toewijzing van sociale huur en/of nieuwe middeldure appartementen. Projectontwikkelaars zullen dan nieuw opgeleverde appartementen minimaal een maand open moeten laten staan voor deze mensen.
 • In de huisvestingsverordening leggen we voorrangsregels vast voor het toewijzen van sociale- en middeldure huur aan jongeren en starters met lokale binding. Met name voor de kleine kernen in onze gemeente is dit belangrijk.
 • We helpen mensen die in een ‘te dure’ woning wonen en daardoor onvoldoende huurtoeslag ontvangen. We vragen de woningbouwcorporaties deze groep te helpen verhuizen naar een goedkopere woning of hen in aanmerking laten komen voor een huurverlaging.
 • We streven naar dorpen en wijken met een divers woningaanbod. In wijken en dorpen met meer dan 35% sociale huur bouwen we daarom een ander type woningen dan in wijken en dorpen met minder dan 25% sociale woningbouw. Zo zullen we bijvoorbeeld meer middeldure woningen bouwen in wijken en dorpen met 35% sociale huur. We voorkomen concentraties van bepaalde categorieën woningzoekenden in een buurt of appartementencomplex.
 • Huurdersorganisaties en hun vertegenwoordiging zitten als volwaardige gesprekspartner aan tafel bij het maken van de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
 • Maatschappelijke opvang (zoals statushouders of beschermd wonen) regelen we door heel de gemeente, zodat dit niet alleen in de meest kwetsbare wijken gebeurt.

Een fatsoenlijke, betaalbare en duurzame woning voor iedereen.
Vijfheerenlanden: Een krachtige gemeente, waarin alle inkomensgroepen zijn vertegenwoordigd. Een stad met betaalbare duurzame woningen en gemengde wijken.

Terug

Wonen in Vijfheerenlanden

Visie
In een gemeente moet voor elke doelgroep een woonmogelijkheid zijn. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn of in balans worden gebracht.

Concreet

 • Vijfheerenlanden bouwt qua woningtype gevarieerd, de vraag uit de lokale bevolking is leidend.
 • Per kern worden in aantal en behoefte gebouwd zodat het basisvoorzieningenniveau in stand blijft en de binding met kern of buurt wordt versterkt.
 • Evenredig met deze bouw, wordt geïnvesteerd in de toename van leefbaarheid in die kern, door proactief met alle betrokkenen samen te werken.
 • Om de identiteit en sociale samenhang in kernen te versterken krijgen inwoners met ‘kernbinding’ een voorkeurspositie, zonder mensen ‘van elders’ uit te sluiten.
 • De SGP wil dat er extra aandacht is voor de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen die hiervan afhankelijk zijn.
 • Er is extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters en senioren en de ontwikkelingen van (pre)mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund.
 • Door krapte op woningmarkt staat SGP open voor alternatieve woonvormen, bijvoorbeeld Tiny houses en oplossingen die woningaanbod vergroten, zoals woonsplitsing.
 • De gemeente biedt statushouders geen voorrangstatus, maar zorgt zo veel mogelijk voor passende woonruimte (al dan niet in een zelfstandige woning.

Terug

Woningbouw, woonomgeving

Hoofdpunten:

 • Wij gaan voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen in elke kern.
 • Wij willen voldoende en betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen in iedere kern, waarbij starters in aanmerking kunnen komen voor een starterslening met ruime voorwaarden.
 • Bij beoordeling van bouwprojecten dient altijd uitgegaan te worden van het principe “ja tenzij”.

VHL Lokaal zet zich in voor een goed evenwicht tussen betaalbare huur- en koopwoningen. Minimaal 30% van de woningen in de gemeente Vijfheerenlanden dienen sociale huurwoningen te zijn. De gemeente moet met de woningcorporaties goede afspraken maken om dit te realiseren.

Starters zouden volop de kans moeten krijgen om een woning te kunnen kopen, juist in hun eigen kern. Er zal meer aandacht moeten zijn voor seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen.

Voor de tijdelijke opvang van arbeidsmigranten willen wij serieus kijken naar de mogelijkheden die ook door ondernemers worden geboden.

Wij motiveren mensen om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen en geven hier medewerking aan.

Leegstand van kantoorpanden en bedrijfsruimte moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Indien mogelijk worden deze omgebouwd tot appartementen of wooneenheden voor studenten of arbeidsmigranten. Wij moeten waar mogelijk, een nieuwe invulling geven voor wonen en werken.

Goede samenwerking met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bewoners (door middel van participatie) is van het grootste belang. VHL Lokaal wil het collectief particulier ondernemerschap (CPO projecten) stimuleren. Burgers moeten zelf het heft in handen kunnen nemen om hun eigen woning te bouwen. Ingezet moet worden op een passend beleid voor collectieve- en andere woonvormen. De realisatie van nieuwe woonconcepten, zoals kleinere, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimte moet daar zeker een plaats in krijgen.

Kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omzien naar elkaar met als gevolg met name veiligheid, vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en lagere kosten voor de WMO en zorg. Vijfheerenlanden moet in samenwerking met stakeholders een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave door de bouw van betaalbare woningen in het lage en middensegment, meer kansen voor eigen bewoners waardoor er meer doorstroming kan ontstaan. Ook flexibele bouw en soms tijdelijke bouw dienen te worden gestimuleerd. Tiny Houses dienen hierin een duidelijke plaats te krijgen.

VHL Lokaal wil duurzaam omgaan met bestaande woningbouw en nieuwe woningbouw. Bij bestaande woningbouw kan renoveren en het toepassen van maximale isolatie helpen om energiegebruik te beperken

Wij willen dat de gemeente meewerkt aan het herbestemmen, passend in de omgeving, van leegstaande boerderijen.

VHL Lokaal wil geen hoogbouw in de kernen, maar slim gebruik maken van aanwezige bouwvolumes. Sloop van oude gebouwen, om nieuwbouw te kunnen realiseren, dient gefaciliteerd te worden. Duurzaamheid staat hierbij hoog op de agenda.

Beschermd wonen voor mensen (ook jongeren) met een beperking, moet gefaciliteerd worden.

Betaalbare woningen voor starters
Er moeten meer betaalbare starterswoningen komen in alle kernen zodat jong volwassenen toch in hun kern kunnen blijven wonen. De starterslening is hierbij onontbeerlijk en moet blijven bestaan, eventueel met ruimere voorwaarden. Ook Tiny houses kunnen hierin een oplossing bieden. VHL Lokaal wil graag dat de gemeente de ruimte biedt voor Tiny Houses en andere woonvormen.

Prettige woonomgeving
Een goede kwaliteit van straten en trottoirs draagt bij aan een prettige leefomgeving. Meldingen van onder andere losliggende tegels, kuilen en afgebroken takken dienen adequaat opgelost te worden, zo mogelijk nog dezelfde dag. Groen en spelen vinden wij van belang in iedere kern en dorp.

Terug

Wij versnellen de woningbouw met ons Bouwen-Bouwen-Bouwen-plan

Daarin zetten wij in op minstens 4.000 nieuwe woningen in de komende periode:

 • Kleinere dorpen 5 – 10 woningen per jaar;
 • Verzorgingskernen Ameide-Lexmond-Meerkerk-Schoonrewoerd 30-50 woningen per jaar;
 • Groeigebieden Vianen-Leerdam 200-300 woningen per jaar;
 • Afronding Hoef en Haag 646 woningen in komende 3 jaar;
 • Bij plannen uitgaan van 30% sociale woningbouw en 20% in het middendure segment;
 • Mogelijk maken van nieuwe woonvormen zoals ‘tiny houses’ en(‘kangoeroewonen’)
 • Eigen inwoners krijgen waar mogelijk voorrang bij nieuwbouwprojecten.

Wij maken Vijfheerenlanden een sterke partner in de landelijke en provinciale woonopgave:

 • In de afspraken met de woningcorporaties worden harde prestatieafspraken gemaakt over doorstroming, vernieuwing in kernen, terugdringen van scheefwonen;
 • Terugdringen leegstand en herbestemming wordt actief ingezet als middel tot uitbreiding woonbestand in de hele gemeente;
 • Ten behoeve van woningbouw wordt actief gewerkt aan de uitplaatsing van bedrijven naar bedrijfsterreinen met de vorming en activering van een Ondernemersfonds Bedrijfsverplaatsing en een Stimuleringsfonds Volkshuisvesting;
 • Snelle vergunningsverlening wordt optimaal gefaciliteerd, met afschaffing van de welstandscommissie (m.u.v. beschermde dorps- en stadsgezichten) en de certificering van architecten en aannemers, zodat versneld kan worden vergund en gestart.

Terug

Conclusie

Je conclusie trek je natuurlijk zelf. Want er zijn ook andere onderwerpen die je partijkeuze bepalen.

De ontwikkelingen in Oekraïne en andere landen laten zien hoe belangrijk is dat je kan stemmen. Denk niet dat het niets uitmaakt, want dat doet het wel.

Terug

Advertentie

Eén gedachte over “Gemeenteraadsverkiezingen VHL 2022”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s