Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties ondertekenen prestatieafspraken

In de eerdere nieuwsitems kon u lezen dat het opstellen van de prestatieafspraken niet geheel vanzelf ging. De besprekingen met de gemeente Vijfheerenlanden en de woningcorporaties verliepen aanvankelijk goed, maar het was ook nodig een overleg door ons te schorsen. Na die schorsing, die een schokeffect had, verliepen de besprekingen weer goed. Dit heeft geleid tot nieuwe prestatieafspraken met een bijbehorend uitvoeringsdocument.
Het zijn afspraken waar ook de huurders trots op kunnen zijn.

Vanwege coronamaatregelen was er, net zoals vorig jaar, geen fysieke bijeenkomst mogelijk om de documenten te ondertekenen. Daarom verliep dit via Teams.

Persbericht

Aandacht voor betaalbare woningen, prettig wonen, woonlasten beperken en zorgen voor voldoende huurwoningen in de kernen van gemeente Vijfheerenlanden. Dat zijn enkele belangrijke afspraken en ambities die de gemeente Vijfheerenlanden, huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben vastgelegd in de Meerjarige Prestatieafspraken 2021-2024. Om de maatschappelijke volkshuisvestelijke opgaven gezamenlijk te realiseren worden de concrete acties jaarlijks opgenomen in een uitvoeringsprogramma.

Van jaarlijks naar meerjarig

Fien Wonen, KleurrijkWonen en LekstedeWonen maken elk jaar afspraken met de huurdersorganisaties en de gemeente Vijfheerenlanden over de prestaties die ze leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Elk jaar brengen de corporaties ‘een bod’ uit voor de prestatieafspraken voor het aankomende jaar. De prestatieafspraken zijn wederkerig: de corporaties maken afspraken over de prestaties die zij willen leveren, maar zij vragen ook tegenprestaties van de gemeente. Dit jaar hebben de betrokkenen veelvuldig overlegd, ambities geformuleerd en gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de ‘Meerjarige Prestatieafspraken Vijfheerenlanden 2021-2024 die op 22 december digitaal zijn ondertekend door de zeven partijen.

Samen aan de slag

De gemeente, huurdersorganisaties en corporaties weten hoe belangrijk het is dat iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden prettig woont. Zij zetten zich hier volledig voor in en met de meerjarige prestatieafspraken wordt dat opnieuw bekrachtigd.

Gemeente Vijfheerenlanden: “Dit jaar hebben we grote stappen gezet in de samenwerking tussen de zeven partijen. Het was een intensief proces. Er is veel tijd en energie gaan zitten in het maken van deze meerjarige afspraken. Maar door deze tijd te nemen kunnen we nu samen aan de slag met de uitvoering en zo betaalbare en passende woonruimte te bieden aan onze inwoners. Daar hebben wij alle vertrouwen in.”

De huurdersorganisaties vinden betaalbaarheid en beschikbaarheid erg belangrijk. “Wij hebben vooral ingezet op het beperken van de woonlasten, zoals de huurprijzen, energiekosten en lokale belastingen. Ook het zorgen voor voldoende (nieuwe) sociale huurwoningen in de kernen van de gemeente was één van onze speerpunten. Daar is uiteindelijk invulling aan gegeven.”

Woningcorporaties zijn er voor de huidige en toekomstige huurders die aangewezen zijn op of kiezen voor een (sociale) huurwoning. “Wij zorgen voor een betaalbare woning, passend bij de bewoner(s), klaar voor de toekomst en in een buurt waar het prettig (samen)wonen is. Met deze prestatieafspraken en de samenwerking met gemeente en huurdersorganisaties kunnen we daar actief invulling aan geven”.

Zes thema’s

De afspraken zijn verdeeld over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid en participatie. Kortgezegd willen de samenwerkende partijen iedereen betaalbare woonruimte bieden in alle kernen, ook voor bijzondere doelgroepen. Natuurlijk speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor bestaande en nieuw te bouwen woningen. Dit biedt samen met andere maatregelen een mooie kans om de woonlasten voor huurders te verlagen. Prettig wonen is een belangrijk thema, zoals activiteiten die de leefbaarheid in een kern ten goede komen en (bewoners)initiatieven voor nieuwe woonvormen. Meer weten? De Meerjarige Prestatieafspraken 2021-2024 en het Uitvoeringsprogramma 2022 kunt u downloaden op de websites van de gemeente, huurdersorganisaties en corporaties.

Digitale ondertekening Meerjarige Prestatieafspraken Vijfheerenlanden en het uitvoeringsprogramma 2021-2024

Bovenstaande foto toont alleen de ondertekenaars. Zo gaat dat nu eenmaal… Er waren veel meer personen betrokken bij de besprekingen: medewerkers van de woningcorporaties, ambtenaren van de gemeente Vijfheerenlanden en bestuursleden van de huurdersorganisaties. Juist door de inzet van allen bereikten we het resultaat.

Documenten

Advertentie

Gepubliceerd door

Vijfheerenhuurders

De werkgroep van de huurdersorganisaties in de gemeente Vijfheerenlanden: - Huurders Belang Zederik (HBZ); - Huurdersberaad Lingesteden te Leerdam (HBL), - Huurdersberaad Lekstedewonen Vianen (HBV).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s